ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เผยภาพรวมตลาดทั้งปี 2563 ซื้อขายรวม 120 ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 
494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15%  โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นคือ Gold Online Futures และ USD
Futures ในขณะที่สินค้าหลักอย่าง SET50 Futures และ Stock Futures
ยังได้รับความนิยมในการสร้างผลตอบแทนและบริหารพอร์ตในช่วงภาวะตลาดผันผวนตลอดปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2564
TFEX จะพัฒนาสินค้าใหม่และเพิ่มสภาพคล่องสินค้าเดิม โดยเฉพาะ SET50 Options
รวมทั้งเน้นการส่งเสริมความรู้ทางออนไลน์ และสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ
ที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สภาวการณ์ตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวน
เป็นผลให้มีการใช้อนุพันธ์เพิ่มมากขึ้น โดย TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวมตลอดปี 120,193,573 สัญญา
เฉลี่ยวันละ 494,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า ในด้านจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน อยู่ที่
217,073 บัญชี เพิ่มขึ้น 30,260 บัญชี หรือ 16% จากปี 2562
ซึ่งโดยหลักเป็นการเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกรรมหลักทรัพย์
รวมถึงการเติบโตจากกลุ่มผู้สนใจที่นิยมซื้อขาย Gold Futures และสินค้าใหม่อื่น ๆ ของ TFEX
รวมถึงกิจกรรมการทดลองซื้อขายและการแข่งขันการซื้อขายที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการทำ Workshop
และให้ความรู้ทางออนไลน์ตลอดปีร่วมกับบริษัทสมาชิก

สำหรับสัดส่วนของสินค้าที่ซื้อขาย SET50 Futures มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็น 48% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
รองลงมาคือ Stock Futures 39% และ Gold Online Futures 7% ทั้งนี้
สินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายเติบโตโดดเด่นคือ USD Futures และ Gold Online Futures
โดยมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นถึง 318% และ 105% จากปี 2562 มาอยู่ที่ระดับ 11,536 และ 33,366
สัญญาต่อวัน ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินและราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
สถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 2,194,994 สัญญา

ปี 2563 TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน ได้แก่ การเพิ่มสินค้าใหม่ Silver Online Futures และ 
Japanese Rubber Futures การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures อีก 12 หุ้น
การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงตีสาม การเพิ่มสัญญารายไตรมาส (Contract Series)
ของ Gold Online Futures และการให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures

สำหรับในปี 2564 TFEX ยังคงให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องใน SET50 Options 
และสินค้าที่เพิ่งจัดให้มีการซื้อขายไปเร็ว ๆ นี้ (Silver Online Futures และ Japanese Rubber Futures)
และจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Currency Futures
ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น ๆ
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรม Options Wizards
และ Margin Calculator สำหรับผู้ซื้อขาย SET50 Options หรือ Algorithmic Trading Platform นอกจากนี้
จะมุ่งเน้นการเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
และร่วมกับบริษัทสมาชิกทำการตลาดดิจิทัลต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไ
ลน์ของกลุ่มผู้สนใจซื้อขายสินค้าใน TFEX