ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET
SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)• ดัชนีSET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL), บมจ.
คอมเซเว่น (COM7), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) และ บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)

• ดัชนีSET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ประกอบด้วย บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บมจ.
หลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD), บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA), บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่น
แนล (JAS), บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX), บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
(THG)

• ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 19 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP),
บมจ. บีบีจีไอ (BBGI), บมจ. บริทาเนีย (BRI), บมจ. เด็มโก้ (DEMCO), บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO), บมจ.
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR), บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC), บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
(PLAT), บมจ. โรแยล พลัส (PLUS), บมจ. แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT), บมจ. ศกัดสิ์ยามลสิซงิ่ (SAK), บมจ.
เอสพีซีจี (SPCG), บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX), บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) (TC),
บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC), บมจ. โทรีเซนไทย เอ
เยนต์ซีส์ (TTA), บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) และ บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
https://classic.set.or.th/dat/mds_news/news/0000NWS201220221643390098T.pdf?fbclid=IwAR3bTy3xYf0UYPlM1UyvG4TRRa7Bdf_RfzCisN83sHOyo-dC_xkPonTmMuw